نسرین وردی‌زاده

کارمند واحد شناسایی پروژه ها و متره برآورد قیمت
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی