پروین حاجی زاده

کارمند واحد طراحی و ترسیم نقشه های برق
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی