کاظم الستی

کارمند واحد بتن
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی