کیهان روح الهی

کارمند واحد طراحی و ترسیم نقشه های مکانیک
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی