محمد تقی بلوری بزاز

شورای راهبری

دکترای عمران-مکانیک خاک و پی دانشگاه فردوسی مشهد
عضو انجمن بتن ایران
رئیس هیاًت مدیره انجمن متخصصین مکانیک خاک، پی و بتن خراسان رضوی
دبیر انجمن ژئوتکنیک خراسان رضوی (از سال 1395 تا 1396)
مسئول آزمایشگاه کنترل کیفیت و خدمات آزمایشگاهی ((هولدینگ آرمان))
مدرس دانشگاه (آزاد، غیر انتفاعی و موسسات آموزش عالی)

  • 09153241246
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی