بهنام سبزه کار

شورای راهبری

کارشناس عمران دانشگاه فردوسی مشهد
مشاور طرح های بهسازی و مقاوم سازی
مدیر عامل شرکت ((کیان طرح و ساخت آرمان))
عضو انجمن صنفی انبوه سازان مسکن خراسان رضوی
عضو هیاًت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان خراسان رضوی
مدیر اجرایی، طرح و محاسب پروژه های تجاری، مسکونی و اداری
مدرس دوره آموزش مالکین سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
عضو انجمن فرانگران نوین

  • 09151065685
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی